Zarząd jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

Składa się z 3 lub większej liczby, jednak nie więcej niż 15 członków. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą członkowie wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków oraz kierownicy poszczególnych sekcji, wybierani na podstawie zapisu w § 32 pkt. 6 oraz zatwierdzani przez Zarząd Stowarzyszenia. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie. Pozostałe osoby funkcyjne Wiceprezes i Skarbnik wybierani są z pośród wybranych Członków Zarządu.

Pracami Zarządu kieruje Prezes lub Wiceprezes. Posiedzenia Zarządu w pełnym składzie powinny się odbywać co najmniej jeden raz na kwartał.

SKŁaD ZARZĄDU:

PREZES ZARZĄDU:

Jolanta Ubowska
e-mail: 
jolanta.ubowska@fan.org.pl

 

WICEPREZES ZARZĄDU:

Marcin Spitalniak
e-mail: 
marcin.spitalniak@fan.org.pl
Tel.: +48 501 158 201

 

SKARBNIK:

Maria Kujawa
e-mail: 
skarbnik@fan.org.pl

 

CZŁONKOWIE:

Hanna Szymańska

 

Halina Kunecka

 

Małgorzata Kubiszewska
e-mail: 
klubseniora@fan.org.pl
tel.: +48 508 918 428

 

Ryszard Wasiukiewicz
e-mail: 
zarzad@fan.org.pl

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłaty wpisowej i innych świadczeń ze strony członków na rzecz Stowarzyszenia
 • sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetów i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie spraw spornych między członkami Stowarzyszenia
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia
 • przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia
 • zatwierdzanie Regulaminów i składów osobowych sekcji, komisji i zespołów utworzonych dla realizacji zadań oraz koordynowanie ich prac
 • podejmowanie decyzji dotyczących nawiązywania współpracy i zawierania porozumień z osobami, organizacjami lubi instytucjami w celu realizacji wspólnych projektów
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia
 • inicjowanie, koordynowanie i organizowanie wydarzeń lub imprez sportowych i okolicznościowych (kulturalnych)

Postępowanie dyscyplinarne wobec członków Stowarzyszenia odbywa się w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia

e-mail: zarzad@fan.org.pl
tel.: +48 501 158 201

ADRES:

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KONTO BANKOWE:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

nr konta:
75 1750 0012 0000 0000 3108 6477

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

10 + 15 =