MISJA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN jest platformą integrującą ludzi, dla których SPORT jest inspiracją do zaangażowania w działalność edukacyjną, społeczną, ekologiczną, kulturalną, a także promocję zdrowia, przedsiębiorczości, rekreacji i turystyki. Jest również źródłem aktywności fizycznej mającej istotny wpływ na rozwój, zdrowie oraz podniesienie jakości życia człowieka.

FAN w powszechnym tego słowa znaczeniu to entuzjasta, pasjonat, miłośnik, kibic. Naszym zamiarem jest rozpalanie entuzjazmu do aktywności i działania, opartego na zasadach współpracy, szacunku dla drugiego człowieka, dialogu, wzajemności i partnerstwa. Umożliwiają one aktywizację i wspieranie inicjatyw oraz rozwój społeczności lokalnej i jej członków, a także sprzyjają tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. 

 

Naszym przewodnim hasłem jest myśl, że: Sport tworzą ludzie i ich myślenie. Myślenie w powiązaniu ze skutecznym działaniem, opartym na koncepcji marketingu, jest dla nas warunkiem koniecznym do osiągania sukcesów.

 

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN jest animatorem działań na rzecz propagowania szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Jej znaczenia dla zachowania zdrowia i sprawności każdego człowieka oraz przedsięwzięć w obszarze marketingu sportowego, określanych jako promocja sportu oraz promocja ”poprzez” sport.

 

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz założeniami gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Stowarzyszenie jest organizacją uczącą się. Oznacza to, że jest organizacją, wokół której skupiają się ludzie rozwijający swoje umiejętności, zdobywający, ale także dzielący się swoim doświadczeniem, pomysłami i wiedzą.

Marketingowa orientacja w działalności Stowarzyszenia przejawia się w sposobach oddziaływania na poczynania odbiorców oferowanych usług poprzez takie wykorzystanie dostępnych środków i zasobów, które pozwalają zaspokoić ich potrzeby, a organizacji zrealizować zakładane cele.