Zarząd Stowarzyszenia informuje i zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące zebrania w dalszej części.

TERMIN: 12 października 2012, g. 17.45 (I termin), g. 18.00 (II termin)


Zarząd Stowarzyszenia Promocji Sportu uprzejmie informuje i zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 12 października 2012. Pierwszy termin zebrania został ustalony na godz. 17:45, natomiast drugi termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.00. Zebranie odbędzie się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, ul. Legnicka 65 we Wrocławiu. Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie o tym czy Państwo na Zebraniu pojawią się. Informacje o przybyciu lub nie możliwości przybycia prosimy kierować do członka Zarządu

Katarzyny Moskal        tel. +48 501 158 301        e-mail: kasia.moskal@fan.org.pl

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć powinni wszyscy członkowie Stowarzyszenia, którzy mają opłacone składki oraz ewentualnie zaproszeni goście. Nadzwyczajne Zebranie organizowane jest z powodu rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Marcina Spitalniaka i koniecznością wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Dodatkowo wprowadzone zostaną kosmetyczne zmiany w statucie organizacji oraz zatwierdzeniu wieloletniego planu działania

W najbliższym czasie na stronie internetowej zostaną zaproponowane kandydatury osób na poszczególne stanowiska.

Zebranie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza sprawozdawczo-wyborcza, w czasie której ustępujący Prezes Zarządu przedstawi sprawozdanie z działalności, w dalszej części odbędzie się głosowanie na poszczególne wolne stanowiska w Zarządzie. Druga część zebrania związana będzie ze zmianą statutu Stowarzyszenia.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku i sposobu głosowania
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 4. Wybór komisji: wyborczej (3 osoby); uchwał i wniosków (3 osoby)
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Prezesa Zarządu
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Prezesa Zarządu
 7. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu oraz ewentualnie na kierowników sekcji
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu oraz innych przedstawicieli Zarządu
 9. Przedstawienie projektu zmian w statucie Stowarzyszenia
 10. Dyskusja 
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia
 12. Przedstawienie wieloletniego planu działania Stowarzyszenia
 13. Dyskusja
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu działania
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie obrad