Organizatorzy zachęcają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach do zapoznania się z regulaminem. Mamy nadzieję, że w przed świąteczny weekend nie zabraknie uczestników. Nie zwlekaj zapisz się!

Świąteczno-Mikołajkowe zawody NORDIC WALKING
REGULAMIN

1. CEL:

Popularyzacja Nordic Walking – nowoczesnych form ruchu oraz promocja aktywności fizycznej wśród ludzi w różnym wieku

2. TERMIN:

19 grudnia 2010 roku, start o godz. 11.00

3. BIURO ZAWODÓW i wypożyczalnia kijów Nordic Walking:

Hotel Orbita, Wrocław ul. Wejherowska 2, czynne w godzinach: 9.30 – 10.45

4. MIEJSCE:

okolice Hotelu Orbita, Park Zachodni we Wrocławiu [w rejonie Mostu Milenijnego], teren parkowy, baz znaczących wzniesień

5. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

6. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
 • Gmina Wrocław
 • Wrocławska Szkółka Nordic Walking – Nord Walk

7. SPONSORZY:

 • Deichmann Obuwie Sp. z o.o.
 • MacTronic Mocek i Spółka
 • Exel

8. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU:

 • Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking w oparciu o International Association of Athletics Federations – Competition Rules 2006-2007
 • Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane systemem elektronicznym za pomocą chipów przez firmę TimePro
 • Uczestnicy startują na dystansie 7,1 km [5 pętli po 1,42 km] w 6 kategoriach wiekowych (osobno dla Pań i Panów):
Kobiety:   Mężczyźni:
 • K20: 18 – 28 lat
 • K30: 29 – 38 lat
 • K40: 39 – 48 lat
 • K50: 49 – 58 lat
 • K60: 59 – 68 lat
 • K70: 69+
 
 • M20: 18 – 28 lat
 • M30: 29 – 38 lat
 • M40: 39 – 48 lat
 • M50: 49 – 58 lat
 • M60: 59 – 68 lat
 • M70: 69+
UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija
 • Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Mistrzostw. Opłata za wypożyczenie kijów – 5 zł (1 doba) płatna w Wypożyczalni Kijów u instruktora (obok biura zawodów). Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego. Przy wypożyczeniu trzeba okazać dowód osobisty oraz pozostawić kaucje [100 zł]
 • Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie dystansu. META zostaje zamknięta o godz. 13.00. Po tym terminie zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, w przypadku opadów śniegu Organizator na ile będzie to możliwe przygotuje trasę jak najlepiej będzie to możliwe.

9. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia należy dokonywać poprzez wypełnienie  specjalnego FORMULARZA, link do niego umieszczony będzie na stronie www.fan.org.pl
 • Internetowo można się zgłaszać do dnia 17.12.2010 g. 20.00, po tym terminie jest możliwe, jednak organizator nie daje gwarancji otrzymania pakietów startowych
 • Zgłoszenia osobiste będą możliwe w dniu zawodów od godz. 9.30 do 10.45 w biurze zawodów lub do wyczerpania miejsc
 • Opłata startowa wynosi – 10 zł [dla posiadaczy karty MultiSPORT – wpisowe BEZPŁATNE]
 • Opłata startowa dla członków Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN wynosi – 5 zł
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika
 • Opłaty można dokonywać przelewem na konto organizatora wskazane na stronie lub osobiście w dniu zawodów
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o następującej treści:

 „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i otrzymałem regulamin imprezy sportowo-rekreacyjnej „Świąteczno-Mikołajkowe zawody Nordic Walking, Wrocław 2010” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że jestem zdolna/y/ do udziału w wyżej wymienionej imprezie i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Oświadczam, że wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji imprezy. Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji”.

10. NAGRODY

 • Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród odbędzie się w dniu zawodów ok. 30 minut po przejściu ostatniego zawodnika, nie później niż o 14.00
 • Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów oraz Organizatora
 • Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe [m.in.: pakiety startowe na Benevita Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – Złotoryja 2011]
 • Każdy uczestnik zawodów otrzyma pakiet startowy oraz certyfikat ukończenia
 • Nagrodzeni zostaną także dodatkowo: Najstarszy i Najmłodszy Uczestnik

11. TRASA

 • Trasa przebiega w okolicy Hali Orbita [Park Zachodni]
 • Długość: 7,1 km (5 pętli po 1,42 km)
 • Na trasie znajdować się będzie punkt pomocy medycznej (okolice startu-mety)
 • Punkt odświeżania znajdować się będzie w okolicy punktu start-meta
 • Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie regulaminu imprezy (według Przepisów Zawodów Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking)
 • Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje  się w biurze mistrzostw
 • Trasa będzie oznaczona specjalnymi taśmami oraz wolontariuszami wskazującymi drogę
 • Trasa przebiega po drogach leśnych i polnych

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów
 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC dotyczące imprez masowych

ORIENTACYJNY PLAN:

 • 09:30 – otwarcie biura zawodów
 • 11:00 – start
 • ok. 13:30 – wręczanie nagród oraz dekoracja zwycięzców

INFORMACJE:

Marcin Spitalniak

 • e-mail: nordicwalking@fan.org.pl
 • tel.: +48 501 158 201

WPŁATY:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Nr konta: BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027

z dopiskiem: „zawody NW – Wrocław” oraz imieniem i nazwiskiem w przypadku wpłacania z nie swojego konta.

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl