Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wyjazdów obowiązującym na wszystkich wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN.
 
REGULAMIN ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH
[spacery nordic walking, wyjścia na basen, itp.]

WSTĘP

1. Organizatorem zajęć jest:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, e-mail: biuro@fan.org.pl

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC

ZAPISY

3. Harmonogram zajęć podawany jest na stronie [www.fan.org.pl] oraz za pomocą newslettera z minimum miesięcznym wyprzedzeniem

4. Miejsce, cenę i program zajęć ustala Organizator

5. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Osoby, które nie zgłoszą swojej obecności, mogą zostać nie przyjęte na zajęcia. Aby zapisać się na zajęcia, należy zgłosić do odpowiedniego przedstawiciela Organizatora, według informacji zawartej w opisie zajęć

6. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu maksymalnie 3 dni udziela uczestnikowi informacji na temat zgłoszenia, czas odpowiedzi uzależniony jest m.in. od tego czy zgłaszający wysłał e-mail lub telefonuje do właściwej osoby

7. Przedstawiciel organizatora na zgłoszenie mailowe lub telefoniczne odpowiada poprzez przesłanie potwierdzenia zgłoszenia i przekazuje dalszą procedurę postępowania

8. W przypadku braku odpowiedzi w czasie dłuższym niż 3 dni prosimy o kontakt telefoniczny z uwagi na blokowanie niektórych nadawców e-mail

9. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia a dokonały zgłoszenia powinny stawić się w miejscu zbiorki lub wcześniej w biurze Organizatora z opiekunem prawnym celem podpisania zgody na udział w zajęciach.

10. Osoby nie zgłaszające się wcześniej, a będące członkami sekcji powinny mieć ze sobą właściwy dokument tj. FAN Kartę poświadczającą przysługującą mu zniżkę. W przypadku nie posiadania takiej karty prowadzący może odmówić udziału w zajęciach na zasadach członka Stowarzyszenia

11. Jeżeli w zajęciach będzie chciała uczestniczyć zbyt duża liczba osób niezapisanych opiekun lub instruktor ma prawo odmówić udziału w zajęciach z uwagi na dobro uczestników i komfort pracy. Uwaga! Na spacerach Nordic Walking maksymalna liczba osób przypadająca na 1 Instruktora wynosi 15!

12. Dla osób, które nie zgłaszają się na zajęcia, może zabraknąć sprzętu dodatkowego tj. czołówki, kijków nordic walking itd.

13. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, o miejscu na ewentualnej liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń

14. Zapisy za pomocą e-mail przyjmowane są do dnia poprzedzającego zajęcia. W dniu zajęć zapisy przyjmowane są jedynie telefonicznie do godziny 15:00.

15. W przypadku:

  • zajęć Nordic Walking – osoba prowadząca zapisy ma prawo odmówić rezerwacji uczestnikowi przy trzykrotnej nie uzasadnionej nieobecności na zajęciach, na które był zapisany. Taka osoba może udać się na miejsce zbiórki, ale o udziale w zajęciach zdecyduje opiekun/instruktor prowadzący dane zajęcia
  • zajęć na basenie – osoba prowadząca zapisy ma prawo odmówić rezerwacji uczestnikowi oraz odwołać pozostałe rezerwacje w przypadku już jednokrotnej nie uzasadnionej i nie zgłoszonej nieobecności. Zasada dotyczy głównie osób posiadających kartę MultiSPORT oraz FitProfit

WPŁATY

16. Po otrzymanej pozytywnej informacji o wpisaniu na listę uczestników, w niektórych określonych przypadkach należy w ciągu 5 dni wpłacić całość kwoty za dane zajęcia na konto Stowarzyszenia lub w biurze Stowarzyszenia. Uwaga! na zajęcia nie będą przyjmowane osoby bez uregulowanej opłaty. Nie ma możliwości dokonania opłaty w późniejszym terminie.

17. W przypadku braku wpłaty oraz dużego zainteresowania Organizator może skreślić z listy uczestników osobę, która nie uregulowała zobowiązania

18. W przypadku rezygnacji z zajęć należy powiadomić o tym Organizatora, można to zrobić mailowo lub telefonicznie. Informację o rezygnacji należy przesłać tylko i wyłącznie na numer osoby odpowiedzialnej za zapisy! Prosimy o nie wysyłanie informacji do prowadzących zajęcia. W dniu zajęć o rezygnacji proszę informować jedynie telefonicznie.

19. W przypadku braku informacji o rezygnacji uczestnik może zostać pociągnięty do opłacenia zajęć

20. W przypadku spacerów Nordic Walking brak informacji o rezygnacji członków Stowarzyszenia z danego spaceru będzie liczony jako spacer odbyty i liczony z puli bezpłatnych spacerów z puli danego miesiąca. Jeżeli przysługujące bezpłatne spacery zostały wykorzystane, będzie liczony spacer ze spacerów w następnym miesiącu

21. W przypadku rezygnacji z zajęć długookresowych na które obowiązkowa jest wcześniejsza wpłata [np. kursy językowe, nauka pływania itp.] to:

  • do 20 dni przed zajęciami zwracana jest 100% ceny
  • do 10 dni przed zajęciami zwracana jest 80% ceny
  • w przypadku rezygnacji poniżej 10 dni zwrotowi nie podlega zaliczka (połowa wpłacanej kwoty)

22. W przypadku rezygnacji z zajęć w porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość znalezienia chętnej osoby na zwalniane miejsce. W tym przypadku będzie możliwy zwrot całej kwoty.

23. Gdy któryś z uczestników nie może wziąć udziału w zajęciach, powinien o tym fakcie powiadomić organizatora, który może wyrazić zgodę na uczestnictwo w tym terminie innej osoby. Uwaga! W przypadku zajęć na basenie osoba, która jest na zajęciach na zastępstwie, może korzystać jedynie z toru, do którego jest przypisana osoba nieobecna.

24. W przypadku odwołania przez organizatora zajęć, wszystkim uczestnikom zwracana jest całość kwoty. W wyjątkowych sytuacjach może zostać potrącona opłata manipulacyjna (do 10 %) pokrywająca kary umowne związane z rezerwacjami lub opłata za przelew

25. Organizator ma prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyn

26. W przypadku spacerów Nordic Walking informacja o odwołaniu zajęć wysyłana [poprzez SMS lub e-mail] jest tylko i wyłącznie do osób, które zapisały się na spacer. Dodatkowo informacja ukazuje się na stronie www.fan.org.pl – w aktualnościach

27. Nie będzie wysłana do wszystkich informacja o odwołaniu zajęć drogą mailową, ponieważ nie chcemy spamować Państwu skrzynek mailowych

ZAJĘCIA

28. W czasie zajęć Organizator wyznacza opiekuna lub instruktora zajęć

29. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego stawienia się w miejscu zbiórki

30. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia:

  • deklaracji uczestnika  zajęć
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich
  • oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji go

31. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich poleceń wydawanych przez opiekuna lub instruktora

32. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez poinformowania i zgody opiekuna

33. W trakcie zajęć zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających pod każdą postacią

34. W przypadku złamania powyższego punktu przez uczestnika, automatycznie opiekun/instruktor nie jest odpowiedzialny za tą osobę

35. Opiekun może usunąć z listy uczestników zajęć osobę, która złamała powyższe punkty  regulaminu w przypadku, gdy jego zachowanie jest agresywne w stosunku do innych uczestników lub osób postronnych

36. Uczestnik ponosi zobowiązania finansowe za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy. W tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora jak użyczanego przez inne podmioty

37. Organizator zajęć zastrzega sobie wprowadzanie niewielkich zmian w programie po wcześniejszym poinformowaniu grupy i przy braku sprzeciwu uczestników

38. Wszelkie dolegliwości zdrowotne należy zgłosić opiekunowi/instruktorowi grupy na początku zajęć

39. Uczestnik powinien wszystkie objawy złego samopoczucia zgłaszać opiekunowi/instruktorowi

40. Organizator ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków jedynie te zajęcia, które sam wskaże, w czasie pozostałych zajęć uczestnik zobowiązuje się ubezpieczyć indywidualnie

41. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie zajęć