Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wyjazdów obowiązującym na wszystkich wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN.
 
REGULAMIN WYJAZDÓW

WSTĘP:

1. Organizatorem jest:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, E-MAIL: biuro@fan.org.pl

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC

3. Organizator przygotowuje program wycieczek oraz imprez wyjazdowych tak, by dostosować go do wieku, zainteresowań i potrzeb danej grupy uczestników, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej

4. Organizacją wycieczek lub imprez zajmuje się koordynator sekcji, wyznaczony przez Zarząd lub wybrany spośród członków sekcji

5. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być:

 • instruktor Nordic Walking
 • osoba, która ukończyła kurs kierownika wycieczek, pilota
 • osoba, która jest przewodnikiem terenowym

ZAPISY:

1. Harmonogram wyjazdów podawany jest na stronie [www.fan.org.pl] z minimum miesięcznym wyprzedzeniem

2. Miejsce, cenę i program wyjazdu ustala Organizator

3. Aby zapisać się na wyjazd, należy zgłosić do przedstawiciela Organizatora:

Agata Brylewska, E-MAIL: agata.brylewska@fan.org.pl, TEL.: +48 509 234 755

4. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu maksymalnie 3 dni udziela uczestnikowi informacji na temat zgłoszenia, czas odpowiedzi uzależniony jest m.in. od tego czy zgłaszający wysłał e-mail do właściwej osoby

5. Przedstawiciel organizatora na zgłoszenie mailowe lub telefoniczne odpowiada poprzez przesłanie potwierdzenia zgłoszenia i przekazuje dalszą procedurę postępowania

6. W przypadku braku odpowiedzi w czasie dłuższym niż 3 dni prosimy o kontakt telefoniczny z uwagi na blokowanie niektórych nadawców e-mail

7. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia a dokonały zgłoszenia powinny stawić się w miejscu zbiorki lub wcześniej w biurze Organizatora z opiekunem prawnym celem podpisania zgody na udział w wycieczce.

8. Przy zgłaszaniu należy podać wszelkie uwagi dotyczące zdrowia m.in. choroba lokomocyjna, stałe schorzenia, wegetarianizm [w przypadku planowanego posiłku itp.]

9. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, o miejscu na ewentualnej liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń

WPŁATY:

10. Po otrzymanej pozytywnej informacji o wpisaniu na listę uczestników, należy w ciągu 5 dni wpłacić całość kwoty na konto Stowarzyszenia lub w biurze Stowarzyszenia

11. W przypadku braku wpłaty oraz dużego zainteresowania Organizator może skreślić z listy uczestników osobę, która nie uregulowała zobowiązania

12. Dla osób, które zapiszą się i dokonają opłaty minimum na 10 dni przed wyjazdem przysługuje dodatkowy rabat w wysokości 10%

13. W przypadku rezygnacji z wyjazdu:

 • do 14 dni przed wycieczką zwracana jest 100% ceny wycieczki
 • do 7 dni przed wycieczką zwracana jest 80% ceny wycieczki
 • w przypadku rezygnacji poniżej 7 dni zwrotowi nie podlega zaliczka (wynosząca przynajmniej połowę wpłacanej kwoty)
 • w przypadku nie powiadomienia organizatora o rezygnacji lub rezygnacja w dniu wyjazdy zwrotowi nie podlega całość wpłaconej kwoty

14. W przypadku, gdy organizator lub uczestnik znajdzie na wolne miejsce chętną osobę zwracana zostaje cała kwota

15. W przypadku odwołania przez organizatora wycieczki, wszystkim uczestnikom zwracana jest całość kwoty. W wyjątkowych sytuacjach może zostać potrącona opłata manipulacyjna (do 10 % ) pokrywająca kary umowne związane z rezerwacjami lub opłaty za przelew (do kwoty 2 zł)

16. Organizator ma prawo do odwołania wycieczki bez podania przyczyn

ZADANIA KIEROWNIKA SEKCJI:

17. Przygotowuje dla opiekuna wycieczki pełną listę uczestników wraz z kontaktami telefonicznymi

18. Przygotowuje dla opiekuna kartę wycieczki zawierającą plan wycieczki oraz kontakty do ew. zwiedzanych obiektów, lokali gastronomicznych, przewoźnika i innych osób.

19. Organizuje transport oraz ew. wyżywienie, noclegi i inne atrakcje dla uczestników

20. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI:

21. Zapoznanie z regulaminem wycieczki wszystkich jej uczestników

22. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie

23. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy

24. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu

25. Zdanie w ciągu 7 dni od zakończenia wycieczki pełnej listy uczestników wraz z podpisami, wypełnionej karty wycieczki oraz rozliczenia finansowego z pobranej zaliczki

26. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczestnikami

27. Sprawdza stan liczbowy uczestników wycieczki przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego

28. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

29. Zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i możliwość zagubienia się uczestników podczas wycieczki do lasu

30. Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczestnikom, wolontariuszom.

31. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika sekcji

WYCIECZKA:

32. W czasie wycieczki Organizator wyznacza opiekuna lub kierownika wyjazdu

33. W dniu wyjazdu oraz dniu go poprzedzającym osobą do kontaktu w sprawach wycieczki jest opiekun i do niego należy kierować wszelkie pytania

34. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia:

 • deklaracji uczestnika  wyjazdu
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich
 • oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji go

35. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich poleceń wydawanych przez opiekuna wyjazdu

36. Zabrania się samowolnego oddalania się od wycieczki, bez poinformowania i zgody opiekuna wycieczki

37. W przypadku oddalenia się od grupy [zagubienie lub inne okoliczności] należy się jak najszybciej skontaktować z opiekunem wycieczki

38. Jeżeli uczestnikowi zostanie wyrażona zgoda na samodzielne oddzielenie się od grupy, musi on zjawić się w wyznaczonym miejscu i godzinie punktualnie. W przypadku spóźnienia i braku kontaktu przedstawiciel organizatora może podjąć decyzję o odjeździe [z uwagi np. na czas pracy kierowców itp.]

39. W trakcie wycieczki zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających pod każdą postacią

 • W przypadku złamania wyżej wymienionego punktu przez uczestnika, automatycznie opiekun wycieczki nie jest odpowiedzialny za tą osobę
 • Opiekun może usunąć z listy uczestników wyjazdu osobę, która złamała wyżej wymieniony punkt regulaminu w przypadku gdy jego zachowanie jest agresywne do innych uczestników wycieczki lub osób postronnych

40. Uczestnik ponosi zobowiązania finansowe za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy. W tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora jak użyczanego przez inne podmioty

41. Organizator wyjazdu zastrzega sobie wprowadzanie niewielkich zmian w programie po wcześniejszym poinformowaniu grupy i przy braku sprzeciwu większości osób

42. W autokarze należy dbać o czystość. Zabrania się chodzenia po autokarze podczas jazdy i posługiwania się ostrymi narzędziami (noże, widelce, łyżki)

43. Wszelkie dolegliwości zdrowotne należy zgłosić opiekunowi grupy przy wsiadaniu do autokaru lub innego środka transportu

44. Uczestnik powinien wszystkie objawy złego samopoczucia zgłaszać opiekunowi

45. Organizator ubezpiecza jedynie te wyjazdy, które sam wskaże

46. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione