22-23 maja w Zieleńcu odbędą się I Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking, nie może zabraknąć tam FAN-owskiej ekipy. Już dziś ruszamy z zapisami na wyjazd na zawody, jutro zostanie ogłoszony program przygotowań do tych zawodów, liczymy na Państwa udział i sporą reprezentację Nordic Walking FAN Team.

W dniach 22-23 maja do Zieleńca zjadą się miłośnicy Nordic Walking by rywalizować o miano najlepszego walkera na Dolnym Śląsku. Również i my chcemy wystawić reprezentację naszego Klubu. My startujemy w niedziele na dystansie 10 km, w sobotę odbędą się zawody na dystansie 5 km.

Poniżej znajduje się regulamin zawodów, zgłoszenia przyjmuje Marcin Spitalniak (tel. 501 158 201, e-mail: nordicwalking@fan.org.pl).

Koszty:

 • opłata startowa – 20 zł (w cenie wliczono: numer startowy i pakiet startowy [szczegóły dotyczące zawartości pakietu mają zostać podane w późniejszym czasie])
 • przejazd [w zależności od ilości osób, które się zgłoszą na wyjazd od 25 do 35 zł]
 • posiłek – po zawodach zamierzamy pojechać do miejscowości Pstrążna.

 Pod okiem Marcina Spitalniaka grupa będzie mogła się przygotować do zawodów, harmonogram przygotowań ogłoszony zostanie jutro. Udział w przygotowaniach nie jest warunkiem udziału w zawodach.

Zgłoszenia zawierające:

 • Imię i Nazwisko
 • Płeć
 • Rok Urodzenia
 • Miasto
 • Kategorię wiekową

 Należy wysyłać na naszego klubowego e-maila nordicwalking@fan.org.pl, a opłatę startową oraz zaliczkę na transport w kwocie 45 zł, można wpłacać na spacerach lub na nasze konto bankowe. Pozostałą kwotę na posiłek w Pstrążnej ok. 12-15 zł, oraz ew. dopłatę za transport dopłacimy w dniu wyjazdu.

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Nr konta: BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027 z dopiskiem: „opłata za zawody OMD”.

 REGULAMIN ZAWODÓW

I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków.

II. TERMIN ZAWODÓW, MIEJSCE: 22-23 maja 2010 – Województwo Dolnośląskie, Zieleniec

III. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW

 • 22 maja 2010 (sobota)

do 14.00 rejestracja uczestników w biurze Mistrzostw.

15.00 Start na dystansie 5 km.

18.00 Impreza integracyjna przy ognisku i wręczenie nagród zwycięzcom (5km)

 • 23 maja 2010 (niedziela)

do 10.00 rejestracja uczestników w biurze Mistrzostw

11.00 Start na dystansie 10 km

14.00 Oficjalne zakończenie Mistrzostw połączone z wręczeniem nagród zwycięzcom (10km i klasyfikacji ogólnej – za oba dystanse)

IV. ORGANIZATORZY: Dolnośląski Oddział Polskiej Federacji Nordic Walking.

V. DYSTANSE

 1. Uczestnicy startują na 2 dystansach: 5 km (22 Maja) i 10 km (23 Maja).

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

 1. Rejestracja przez stronę www.zieleniecnw.ubf.pl – Rejestracja elektroniczna możliwa do 21.05.2010 włącznie, poprzez wysłanie na adres e-mail: zielenicnw@gmail.com informacji:
  • w tytule wiadomości: dystans na jakim startujemy
  • w treści: Imię i Nazwisko, płeć, rok urodzenia, miasto, klub, kategorię wiekową.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu marszu.
 4. Opłata startowa wynosi:
  • 20 zł – przy rejestracji przez stronę internetową przed zawodami na jednym dystansie
  • 30 zł – przy rejestracji przez stronę internetową przed zawodami na obu dystansach
 5. Opłata startowa obejmuje: numer startowy i drobny poczęstunek.
 6. Opłatę startową należy wpłacać na nr konta: 46 1750 1064 0000 0000 0517 4961 w tytule prosimy napisać: EPS z dopiskiem „Zieleniec”

VII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking (zał. do Regulaminu).
 2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane systemem ręcznego pomiaru czasu.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które startują na dystansie 5 km. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do marszu Nordic Walking. Osoby te są klasyfikowane w osobnej kategorii bez podziału na wiek i rodzaj niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne startujące na dłuższych dystansach są klasyfikowane z innymi kategoriami.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem, a osoby niepełnosprawne również z orzeczeniem o niepełnosprawności) w Biurze Zawodów.
 5. Osoby startujące w zawodach zobowiązane są posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego lub podpisać w biurze zawodów stosowne oświadczenie (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach NW)
 6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów na udział w imprezie.
 7. W zawodach I otwarte mistrzostwa dolnegośląska w Nordic Walking mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.
 9. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.
 10. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
 11. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decydują ukończone lata na dzień 31 grudnia roku, w którym rozgrywane są zawody.
 12. W marszach na dystansach 5km, 10 km, obowiązują kategorie wiekowe:
  • Juniorki/Juniorzy ≤ 17
  • Seniorki/Seniorzy 18 – 29
  • K30 / M30 30 – 39
  • K40 / M40 40 – 49
  • K50 / M50 50 – 59
  • K60 / M60 60 – 69
  • K70 / M70 70 – 79
  • K80 / M80 80 – 89
  • K90 / M90 ≥ 90
 13. Na wszystkich dystansach obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn według ww. kategorii wiekowych.

IX. NAGRODY

 1. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród odbędzie się w dniu zawodów.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w każdych zawodach na dystansach 5, 10 osobno dla Pań i Panów otrzymają puchary.
 3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymują dyplomy.

X. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje od punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie regulaminu imprezy.
 3. Plan trasy znajduje się w biurze zawodów.
 4. Dozwolone są nawierzchnie twarde i miękkie.
 5. Przy zmianie rodzaju nawierzchni zostaną wyznaczone strefy zmian końcówek kija o długości 100m. W tych strefach nie jest oceniana przez sędziów praca rąk zawodnika zmieniającego końcówki kiji.
 6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi.

XI. DEPOZYT

 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za depozytu innej osobie.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni (namiot).

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC dotyczące imprez masowych.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 2. Nieprzestrzegania regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 3. Protesty należy składać w dniu zawodów do sędziego głównego zawodów do zakończenia zawodów.
 4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl