Serdecznie zapraszamy na pierwszy wyjazd w tym sezonie. 17 kwietnia grupa spacerowiczów uda się do Lubiąża i okolic. Zachęcamy do zapoznania się z programem.

Serdecznie zapraszamy na pierwszy wyjazd w tym sezonie. 17 kwietnia grupa spacerowiczów uda się do Lubiąża i okolic. Zachęcamy do zapoznania się z programem.

17 kwietnia czeka na wszystkich wiele atrakcji.

Plan wyjazdu:

 • 8:30 – zbiórka na Dworcu Świebodzkim – przed Teatrem Polskim (scena na Świebodzkim)
 • 10:00 – przyjazd na miejsce
 • 10:00 – 10:15 – rozgrzewka przed spacerem
 • 10:15 – 13:00 – spacer Nordic Walking po parku Krajobrazowym Doliny Jezierzycy
 • 13:00 – 13:20 – powrót do Lubiąża, posiłek regeneracyjny
 • 13:40 – 14:40 spacer po Ścieżce Przyrodniczej wokół Rezerwatu Odrzyska (3 km)
 • 15:00 – obiad w restauracji
 • 16:00 – 17:00 – zwiedzanie Opactwa Cystersów w Lubiążu
 • 17:15 – 18:15 – powrót do Wrocławia

Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy” o powierzchni 7 953 ha położony jest w odległości około 40 km. na północny zachód od Wrocławia. Większość powierzchni Parku, bo aż 80 % znajduje się w gminie Wołów, pozostała część – w gminie Wińsko.  Park położony jest na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych: Wału Trzebnickiego oraz Niziny Śląskiej. Klimatycznie jest to jeden z cieplejszych regionów w Polsce. Większość wiatrów wieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.  Dotychczas Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy” nie był odwiedzany jeszcze zbyt licznie – być może ze względu na fakt, iż został on stosunkowo niedawno utworzony, a ciężar przyjmowania sobotnio-niedzielnych turystów ponosi bliżej położony Wrocławia Ślężański Park Krajobrazowy. Dlatego też warto udać się w stronę północną naszego województwa, by zwiedzić tereny o odmiennym charakterze i przyrodzie typowej dla terenów położonych w dolinach rzecznych.

Ścieżka przyrodnicza wokół Rezerwatu Odrzyska

Przystanki tematyczne:

 • PRZYSTANEK 1 – Borsucze Nory

Kompleks nor borsuczych na stromej skarpie pradoliny Odry. Skarpę porasta grąd z grabem pospolitym, dębem szypułkowym, lipą drobnolistną; pojedynczo rośnie tu także sosna zwyczajna. Rozciąga się stąd malowniczy widok na starorzecze. Przy drodze do przystanku nr 2 warto zwrócić uwagę na łan konwalii majowej, źródliska oraz okazy dzikich czereśni.

 • PRZYSTANEK 2 – Starorzecze

Starte koryto Odry będące w trakcie zarastania (sukcesji roślinności). W pasie szuwarów dominuje trzcina pospolita, pałka szerokolistna i manna mielec. Na tafli wodnej spotkamy charakterystyczne dla doliny Odry rzadkie i chronione rośliny pływające – kotewkę orzecha wodnego i salwinię pływającą. Starorzecze jest akwenem, w którym odbywa swe gody kilka gatunków płazów, w tym charakterystyczne dla doliny Odry  żaby moczarowe. Zamieszkują tu łabędzie nieme, gągoły i błotniaki stawowe. Zobaczyć można tu także ślady żerowania bobrów.

 • PRZYSTANEK 3 – Rzeka Odra w otoczeniu lasów łęgowych

Typowy dla Obniżenia Ścinawskiego lesisty fragment doliny Odry. Zwracają uwagę charakterystyczne dla dużej rzeki pasowo ułożone strefy roślinności. Najbliżej koryta rozciąga się szuwar mozgowy. Nieco dalej zauważymy kępy zarośli wierzb wąskolistnych (wikliniska) złożone głównie z wierzb: wiciowej, trójpręcikowej i purpurowej. Jeszcze dalej odnajdziemy wąski pas przesuszonych łęgów wiązowych z dominacją ziarnopłonu wiosennego w runie, przechodzących w grądy. Z innych interesujących roślin rosną tu: śnieżyczka przebiśnieg, złoć mała oraz konwalia majowa. Z ptaków na uwagę zasługują: dzięcioł średni, kania ruda, kania czarna, trzmielojad.

 • PRZYSTANEK 4 – Lasy gospodarcze

Powyżej strefy zalewowej nie zachowały się naturalne zbiorowiska leśne. Obecnie rosną tu monokultury sosny o przeciętnych walorach przyrodniczych. Z ciekawszych roślin rośnie tu jedynie bluszcz pospolity.

Opactwo cystersów w Lubiążu:

Zwiedzanie obejmuje jadalnię opata, salę książęcą, kościół NMP i refektarz.

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl