Już 20 grudnia odbędą się Siatkarskie Mikołajki 2009. Tym samym wszystkich zainteresowanych akcją zachęcamy do zapoznania się z regulaminem imprezy.

SIATKARSKIE MIKOŁAJKI 2009

R   E   G   U   L   A   M   I   N

 1.  Organizatorem imprezy „Siatkarskie Mikołajki” jest Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN z siedzibą przy ulicy Św. Jadwigi 12 we Wrocławiu, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Impreza „Siatkarskie Mikołajki”, zwana dalej Imprezą, odbędzie się dnia 20-12-2008 (niedziela) w Hali Orbita przy ulicy Wejherowskiej 2 we Wrocławiu. Rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 12:30. Zakończenie imprezy uzależnione jest od przebiegu meczu siatkarskiego. Planowana godzina zakończenia Imprezy to 17:00.
 3. Celem imprezy jest między innymi propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju polskiego sportu szkolnego.
 4. Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, udział w imprezie jest bezpłatny.
 5. Każde dziecko bierze udział w imprezie wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie rodzic lub opiekun prawny, zezwalając na udział dziecka w imprezie, oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do Organizatora, a także współpracujących z nim osób związanych z przeprowadzeniem i organizacją imprezy, żadnych pretensji ani praw osobowych, rzeczowych i majątkowych w związku z udziałem dziecka w imprezie. W szczególności dotyczy to nieszczęśliwych wypadków, w następstwie których nastąpić może uszczerbek na zdrowiu dziecka (przed, w trakcie i po imprezie).
 6. Uczestnicy imprezy ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną za wyrządzone innym szkody.
 7. W trakcie imprezy rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest pozostać w jego pobliżu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z pozostawienia dziecka bez opieki.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 9. Uczestnik, biorąc udział w imprezie, wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także przez Organizatora i sponsorów imprezy w celach marketingowych.
 10. Szczegółowy program Imprezy zawarty jest w dokumencie „Program Minutowy Imprezy”, dostępnym w punkcie informacyjnym.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian w regulaminie.
 12. Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.