W poprzedni czwartek tj. 28 maja 2009 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. W sali konferencyjnej Centrum Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 spotkaliśmy się by podsumować 4 lata pracy Zarządu i wybrać nowy.

Obecny Prezes Zarządu – Marcin Spitalniak, podsumował cztery lata pracy. Zwrócił szczegółną uwagę na rozwój Stowarzyszenia i przemiany jakie zachodziły w organizacji. Podzęikował również za współpracę wolontariuszom oraz osobom, które wkłady wiele serca w działalność organizacji.

 Po podsumowaniu i udzieleniu Zarządowi absolutorium, głosowano nad zmianami w statucie główne zmiany dotyczyły funkcji reprezentowania władz Stowarzyszenia przy podpisywaniu zobowiązań oraz zapisie, iż kierownicy sekcji, których skład osobowy jest większy niż 10 członków będą zatwierdzani przez Zarząd i pełnili rolę członków Zarządu.

W nowych wyborach startowali Marcin Spitalniak – na Prezesa Zarządu, a także Paweł Blechrz oraz Edyta Barska na pozostałych członków Zarządu. Po ogłoszeniu wyników Zarząd się ukonstytutował i tak:

  • Prezes Zarządu – Marcin Spitalniak
  • Wiceprezes Zarządu – Paweł Blecharz
  • Skarbnik – Edyta Barska
  • członek Zarządu – Katarzyna Moskal – kierownik sekcji Nordic Walking FAN Team

 Nowo wybranemu Zarządowi życzymy powodzenia i wielu sukcesów.

 Wybrano również przedstawicieli Komisji Rewizyjnej i tak:

  • Przewodnicząca – Olga Baber
  • członek komisji – Danuta Łubnicka
  • członek komisji – Marek Karatowicz