REGULAMIN
 1. Cel imprezy
  Celem pikników rowerowych jest promocja wypoczynku na świeżym powietrzu, w gronie rodzinnym, rozpowszechnianie znajomości przepisów ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy, uświadomienie wpływu aktywności fizycznej na rozwój, zdrowie i jakość życia człowieka oraz stałe propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
 2. Organizator
  Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

  ul. Św. Jadwigi 12   50-226 Wrocław
  Tel: 071 346 99 26 | www.fan.org.pl | e-mail : rowery@fan.org.pl
  Kontakt: Anna Bajko  tel: 0 506 360 576 – po godzinie 15.00
 3. Termin i miejsce:
  Pierwsza impreza odbędzie się 30 maja 2009 r. o godzinie 12:00 | UWAGA!!! W przypadku deszczu impreza zostanie przeniesiona na inny termin
  Start: Harcerski Ośrodek Wodny – Rancho
  Adres
  : ul. Na Grobli 49
 4. Opis trasy
  Trasa przejazdu poprowadzona będzie poprzez Rowerowy Szlak Odry głównie przez drogi polne i leśne (ok. 15 km).
  9.00 – 10.00 – potwierdzenie zgłoszeń, rozdanie materiałów,przepisów, mapek
  12.00  uroczyste otwarcie oraz przywitanie uczestników
  12.30 start pierwszej grupy
  13.00 start kolejnych grup
  15.00 odczytanie wyników
  16.00  zakończenie
 5. Zgłoszenia
  mailowo, na dres rowery@fan.org.pl do dnia 26 maja 2009 r. należy przesłać deklaracje uczestnictwa
  w dniu imprezy potwierdzić uczestnictwo w punkcie zgłoszeń od 9.00 do godziny 10.00
  przed rajdem należy zgłosić się do powyższych puntków w celu podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
  W przypadku udziału grup zorganizowanych do 26 maja należy przynieść listę osób oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę.
 6. Warunki uczestnictwa
  • W rajdzie będą mogły wziąć udział osoby
  • posiadające sprawny rower
  • dobrą umiejętność posługiwania się nim
  • strój sportowy, odpowiedni do jazdy rowerem
  • prawo jazdy lub kartę rowerową
  • niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów
  • dobry stan zdrowia (konieczność podpisania przed startem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego)
  • uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne
  • każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ponosi wszystkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń
  • uczestnicy przed startem zapisują się na listę w punkcie startowym
  • w rajdzie może wziąć udział grupa zorganizowana lub osoby indywidualne. Grupy mogą liczyć  maksymalnie 10 rowerzystów
  • członkowie grupy muszą poruszać się razem na całej trasie. Skład grupy musi być stały w czasie trwania rajdu.Wymaga się od uczestników posiadania:
  • dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz karty rowerowej w przypadku osób niepełnoletnich.
  • sprawnego oświetlenia przedniego i tylnego w przypadku kontynuowania jazdy po godzinie 18:00.
 7. Zabrania się:Śmiecenia i zanieczyszczania.
 8. Uczestnicy są zobowiązani:Stworzyć przyjazną i niepowtarzalna atmosferę w czasie trwania imprezy.
 9. Wpisowe: Wpisowe nie będzie pobierane. Rajd jest dofinansowany z Gminy Wrocław.
 10. Świadczenia: Organizator zapewnia: napój, okolicznościowe pamiątki oraz fachową i troskliwą opiekę na trasie rajdu.
 11. Postanowienia końcowe: – uczestnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminu i zaleceń organizatorów,  – uczestnicy odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone,  – organizatorzy nie ubezpieczają uczestników rajdu.Dla wszystkich uczestników organizator zapewnia szatnię oraz numerki z agrafkami.DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSZĄ SIĘ MAILOWO DO DNIA 24 MAJA PRZEWIDZIANE SĄ DODATKOWE UPOMINKI.
 12. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 13. Uwaga! Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.