Organizatorzy czwartej edycji Siatkarskich Mikołajek wspólne ze Stowarzyszeniem Promocji Sportu FAN serdecznie zapraszają wszystkie Dzieci z całego Dolnego Śląska do wzięcia udziału w konkursie na „LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA„. Czekają cenne nagrody, dlatego ruszcie swoją wyobraźnię i przełóżcie swoje marzenia na papier.

Konkurs ten odbywać się będzie w terminie od 10.11.2008 r. do 07.12.2008 r. – kiedy to właśnie nastąpi jego rozwiązanie podczas uroczystości Siatkarskie Mikołajki 2008.

Z okazji czwartej już edycji tej imprezy zapraszamy wszystkie Dzieci do przygotowania prac (w dowolnej technice), na których znajdą się Wasze największe gwiazdkowe marzenia. Prace te prosimy dostarczać na adres Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 04.12.2008 r. włącznie.

Poniżej można zapoznać się z regulaminem konkursu:

REGULAMIN KONKURSU – LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

§ 1. Organizator i czas trwania konkursu

1.1.    Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszeniu Promocji Sportu FAN z siedzibą we Wrocławiu, (50-075 Wrocław), przy ul. Krupniczej 15 (UWAGA: obecnie Stowarzyszenie zmienia siedzibę – adres ten obowiązuje wyłącznie w sprawie przesyłania dokumentów, paczek itp.). Konkurs rozpocznie się dnia 10 listopada 2008 r. i trwać będzie do dnia 7 grudnia 2008 r., kiedy to nastąpi jego rozwiązanie.

1.2.    Prace konkursowe należ dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2008 r. włącznie.

1.3.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Hali Orbita we Wrocławiu znajdującej się przy ul. Wejherowskiej 2 w terminie 07.12.2008 r. w godzinach trwania Siatkarskich Mikołajek.

1.4.    Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1.    Konkurs skierowany jest do Dzieci, jednak organizatorzy nie zamykają drogi przed kreatywnością starszych osób. Uczestnik Konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.

2.2.    W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub przedstawicieli Organizatora, Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. Przez członków rodziny rozumie się rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3. Zasady konkursu

3.1.    Uczestnicy Konkursu piszą listy do Św. Mikołaja wykorzystując dowolną technikę. Pracę wykonane techniką komputerową winny być wydrukowane.

3.2.    W trakcie trwania Konkursu listy należy przesyłać na adres: Stowarzyszeniu Promocji Sportu FAN, ul. Krupnicza 15, 50-075 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do 04.12.2008 r.

3.3.    Kryteria oceny to: estetyka, poziom emocjonalny życzeń, technika wykonania.

3.4.    Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 07.12.2008 r. podczas uroczystości Siatkarskie Mikołajki 2008.

3.5.    Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na używanie listów w dowolnej formie i zakresie w działaniach prowadzonych przez Organizatora, w szczególności związanych z kampaniami promocyjnymi Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN oraz przeniesienie na rzecz Organizatora własności listu oraz autorskich praw majątkowych wraz z prawami pokrewnymi do przedmiotowego listu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 4. Nagrody

4.1.    Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia (co do ich liczby stanowić będzie Organizator).

4.2.    W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe, charakterem zbliżone – w miarę możliwości – do prośby zawartej w liście.

4.3.    Nagrody należy odebrać w Hali Orbita w trakcie uroczystego wręczania nagród w dniu 07.12.2008 r. podczas uroczystości Siatkarskie Mikołajki 2008, lub u Organizator do dnia 24.12.2008 r.

4.4.    Nagrody, które nie zostaną odebrane w powyższym terminie, Organizator, według swojego uznania, przeznaczy na inne cele.

4.5.    Nagrodę może odebrać uczestnik Konkursu w towarzystwie rodzica lub prawnego opiekuna.

§ 5. Komisja konkursowa

5.1.    Komisja konkursowa rozstrzyga o wynikach Konkursu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN.

5.2.    Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

5.3.    Komisja nadzorować będzie zgodność przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego regulaminu.

5.4.    Komisja nadzoru będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. Decyzja tej komisji jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek dalszym reklamacjom lub zaskarżeniem.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1.    Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.fan.org.pl.

6.2.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zna zasady Konkursu w nim zawarte.

6.3.    W uzasadnionych wypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia niniejszego Regulaminu lub wprowadzenie do niego stosownych zmian.

Regulamin opracował pomocnik Świętego Mikołaja – Arkadiusz Chrobak. W razie pytań prosimy o kontakt: mikolajki@fan.org.pl