Należy podkreślić, że organizacja ubiegająca się o pozyskanie pomocy wolontariuszy powinna jasno sprecyzować swoje oczekiwania. Przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytania:

  • czy organizacja jest przygotowana do współpracy z wolontariuszem?
  • w jakim zakresie powinna i może wspierać wolontariusza?
  • jakich kwalifikacji oczekuje od ochotnika?
  • określić pola działań, w których może się realizować wolontariusz oraz zakres wykonywanych czynności

Kwestia korzyści dla organizacji pozarządowych wynikających z tytułu świadczeń wolontarystycznych jest oczywista i niezaprzeczalna. Świadczy o tym skala podejmowanych przez organizacje działań, które w dużej mierze odbywają się przy wsparciu – bezinteresownej pomocy ochotników. Z wyżej wymienionych praw wolontariusza wynikają obowiązki organizacji korzystającej z jego usług, które nakłada ustawa z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacja pozarządowa korzystająca z usług wolontariusza ma obowiązek:

  • zawarcia pisemnego porozumienia z wolontariuszem, który pracuje ponad 30 dni
  • wydania na prośbę wolontariusza zaświadczenia zawierającego opinię o wykonywanej przez niego pracy
  • zwrotu wolontariuszowi kosztów podróży i delegacji służbowych – na takich samych zasadach, jak pracownikom etatowym
  • poinformować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach
  • poinformować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaną przez niego pracą
  • zapewnić bezpieczne warunki wykonywania pracy zgodnie z przepisami BHP, w razie potrzeby zaopatrzyć wolontariusza w odzież ochronną

Ważnym elementem ułożenia właściwych relacji pomiędzy członkami organizacji pozarządowych a wolontariuszami jest stworzenie atmosfery i warunków, w których ochotnicy będą czuć się dobrze.

Obdarzenie wolontariuszy serdecznością powinno zostać poparte traktowaniem ich na równych zasadach z pracownikami etatowymi – wyłączając gratyfikacje finansowe. Pozafinansowe formy nagradzania i motywowania – jak np. upominki z okazji świąt, imienin, urodzin, posiłek, możliwość zaprezentowania się w mediach czy po prostu „dziękuję” – mają szansę wzbudzić w wolontariuszu poczucie jego przydatności i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Dla wielu wolontariuszy niezwykle ważne jest zaznaczenie własnego indywidualizmu, co przejawia się w ich kreatywności oraz lansowaniu własnych pomysłów i rozwiązań. Dlatego koordynatorzy opiekujący się wolontariuszami w organizacji powinni wykazać się umiejętnością pogodzenia potrzeb organizacji z oczekiwaniami i aspiracjami wolontariusza.

Wówczas praca wolontarystyczna przyniesie korzyści zarówno dla organizacji, jak też wolontariusza.