Zarząd jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

Składa się z 3 lub większej liczby, jednak nie więcej niż 15 członków. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą członkowie wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków oraz kierownicy poszczególnych sekcji, wybierani na podstawie zapisu w § 32 pkt. 6 oraz zatwierdzani przez Zarząd Stowarzyszenia. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie. Pozostałe osoby funkcyjne Wiceprezes i Skarbnik wybierani są z pośród wybranych Członków Zarządu.

Pracami Zarządu kieruje Prezes lub Wiceprezes. Posiedzenia Zarządu w pełnym składzie powinny się odbywać co najmniej jeden raz na kwartał.

SKŁAD ZARZĄDU:

PREZES ZARZĄDU:   SKARBNIK:
Jolanta Ubowska
  Maria Kujawa
E-MAIL: jolanta.ubowska@fan.org.pl   E-MAIL: skarbnik@fan.org.pl
         
WICEPREZES ZARZĄDU:   CZŁONKOWIE:
Marcin Spitalniak   Hanna Szymańska
E-MAIL: marcin.spitalniak@fan.org.pl
     
TEL.: +48 501 158 201   Halina Kunecka
       
      Małgorzata Kubiszewska
      E-MAIL: klubseniora@fan.org.pl
      TEL.:
+48 508 918 428
      Ryszard Wasiukiewicz
         
       
       E-MAIL: zarzad@fan.org.pl

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłaty wpisowej i innych świadczeń ze strony członków na rzecz Stowarzyszenia
 • sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetów i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie spraw spornych między członkami Stowarzyszenia
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia
 • przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia
 • zatwierdzanie Regulaminów i składów osobowych sekcji, komisji i zespołów utworzonych dla realizacji zadań oraz koordynowanie ich prac
 • podejmowanie decyzji dotyczących nawiązywania współpracy i zawierania porozumień z osobami, organizacjami lubi instytucjami w celu realizacji wspólnych projektów
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia
 • inicjowanie, koordynowanie i organizowanie wydarzeń lub imprez sportowych i okolicznościowych (kulturalnych)

Postępowanie dyscyplinarne wobec członków Stowarzyszenia odbywa się w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.


KONTAKT:


E-MAIL: zarzad@fan.org.pl

TEL71 797 60 80

adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław