Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jest kolegialnym organem wewnętrznej kontroli działalności Stowarzyszenia niezależnym od Zarządu.

Składa się z minimum trzech osób, ale nie więcej niż 5, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków, jej kadencja trwa 4 lata. Spośród wybranych osób, członkowie Komisji Rewizyjnej w czasie pierwszego zebrania wybierają przewodniczącego Komisji. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz na pół roku.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

SKŁAD KOMISJI:

PRZEWODNICZĄCY:  CZŁONKOWIE:
Włodzisław Kurowski Ewa Ptak
  Janina Kucharska

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • sprawowanie kontroli wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia
  • występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie złożenia przez Zarząd stosownych wyjaśnień
  • przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wnioskowanie w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium
  • wybór podmiotu, który dokonuje badania sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami właściwej ustawy

KONTAKT:


E-MAIL: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław


Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

  • być członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z osobami zarządzającymi Stowarzyszeniem
  • być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej
  • otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagradzania w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach ustawowych o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi